VOOR U! wil bewonersraadpleging bosbeleid

Een ding is inmiddels duidelijk, de tegenstand van veel inwoners ten opzichte van het bosbeleid is groot. Wie heeft ooit kunnen vermoeden – zelfs de voorstanders niet – dat het huidige bosbeleid tot zo’n desastreus resultaat zou leiden. Hoe verheven de visie die ten grondslag ligt aan dit bosbeleid ook zou mogen zijn, in uitwerking heeft het een verwoestend resultaat. Wij zijn ons in ieder geval kapot geschrokken van de ravage die nu al aangericht is. Wij zien dit als een grove aantasting van de leefbaarheid. Veel inwoners van ons dorp hebben hier niet voor gekozen. Juist de nabijheid van het bos wordt door velen als zeer aantrekkelijk ervaren en kan juist een reden zijn om hier te gaan wonen.

Onderwerp van verkiezingen
In maart 2021 stemden de raadsleden van VOOR U! in met dit bosbeleid omdat wij het achterstallig onderhoud onderkennen en de veiligheid van recreanten hoog in het vaandel hebben. De gevolgen van de werkwijze van Bosgroep Zuid konden wij toen niet overzien.  VOOR U! wil nu dat dit bosbeleid ‘on-hold’ wordt gezet en dat er eerst een ‘bewonersraadpleging’ – het college noemt dat burgerparticipatie – plaatsvindt. Een onderwerp dat zo controversieel is moet je niet vlak voor de verkiezingen nog even snel uit willen voeren . De tijd tot de verkiezingen is echter te kort voor een burgerparticipatieproject. Het bosbeleid moet daardoor de inzet zijn van de verkiezingen. Inmiddels is duidelijk welke partijen het voorgestelde bosbeleid aanhangen en welke partijen net als VOOR U! een second opinion willen. Laat de inwoners zelf kiezen: het huidige bosbeleid of een bosbeleid zoals de inwoners dat wensen.

Wensen inwoner als uitgangspunt voor keuze vorm bosbeleid
Als je aan een inwoner vraagt wat aantrekkelijk is aan Son en Breugel dan wordt vaak de bossen en het groene buitengebied genoemd. Son en Breugel is een groen dorp. In de aanstaande toekomstvisie wordt het groen dan ook als een belangrijke kernwaarde van ons dorp genoemd. Wat we nu zien gebeuren onder de noemer ‘klimaatbestendig maken van een bos’, tast de dus essentie van Son en Breugel aan. Dat moeten we niet willen.
Maar wat nog meer wordt geraakt, is het directe ‘leefklimaat’ van de inwoners. Hoe hevig blijkt wel uit de vaak emotionele  reacties.
De visie die ten grondslag ligt aan het voorgestelde beleid is er maar een van velen en is  verre van zaligmakend. Het model is vermoedelijk ontwikkeld vanuit de gedachte om biobrandstof te genereren. Het vraagt in een korte tijd heel veel werk (en dus inkomsten) voor de Bosgroep Zuid. Het beleid streeft een voor het bos snelle aanpassing aan de verandering van het klimaat na.
De alternatieve methode is de natuur zijn gang laten gaan. Dan duurt een mogelijke aanpassing aan het klimaat langer, er is dan echter slechts regulier onderhoud nodig. Het voordeel is dat de beleving en dus het genieten van het bos, aanwezig blijft.
Wat VOOR U! betreft maken de inwoners zelf de keuze voor in wat voor een omgeving zij willen leven en dus ook de keuze voor het bosbeleid dat daarbij past. De raad is er dan om deze keuzes te respecteren en uit te voeren.