Voor U – Son en Breugel2021-10-13T11:19:40+01:00

VOOR U! 

VOOR U! En voor jou, voor haar, voor hem, voor mij, voor en door iedereen!

VOOR U! wil het tij keren en de afstand van de burgers tot de politiek kleiner maken. Niet met communicatiemedewerkers, cursussen of politieke avonden. Maar van onderaf. En weer starten waar politiek ontstaat: bij de inwoner.

VOOR U! is een startende politieke partij met precies dát doel. Die zonder de last van een gevestigde orde de kans heeft om politiek en zichzelf als partij (of noem het beweging) op een andere manier vorm te geven. Vormgeven in een ‘nieuwe’ politiek. Met de voeten in de klei direct in gesprek gaan met inwoners. Een duidelijke partij, die functioneert zoals een politieke partij behoort te functioneren: opkomend voor de inwoners van Son en Breugel.

En die is wat VOOR U! betreft heel breed! Een partij die een brede vertegenwoordiging kent in de hele lokale samenleving. Totaal los van politieke kleur. Wars van politieke sentimenten. Puur gericht op slechts één doel: het woon- werk- en leefgenot van de inwoners (en ondernemers, besturen, verenigingen en organisaties, enzovoort) op een zo optimaal mogelijk niveau brengen. En dat vertaalt zich naar alle beleidsterreinen van een gemeente. Met een ‘nieuwe politiek’, dus vooral samenwerken, gestoeld op realisme en een praktische benadering en uitwerking.

Graag legt de partij VOOR U! zichzelf de taak op om continu de voelhorens in de samenleving uit te zetten, positieve ideeën op te halen en onvrede bij inwoners of negatieve ontwikkelingen te signaleren. En ook mét inwoners samen te werken aan een oplossing. Om die oplossing ook echt dáár onder de aandacht te brengen waar dat hoort: in de Raad. VOOR U! wordt de vaandeldrager van de oplossing, de spreekbuis van de inwoner.

Het ontstaan van de partij

VOOR U! is in de zomer van 2020 opgericht en is ontstaan als afsplitsing van DorpsVISIE, binnen deze partij liepen standpunten steeds meer uit elkaar. VOORU! voelt  dat de meningen van kiezers beter vertegenwoordigd kunnen worden.

Het dossier Dorpshuis van Son en Breugel gaf de doorslag tot de afsplitsing.

Het veranderde inzicht over de kosten om het voormalige kerkgebouw (wat wij wilden behouden) te verbouwen, vraagtekens over de rechtmatigheid van de aanbesteding, de onduidelijkheid over de exploitatie en de verbroken belofte om van het Vestzak een dorpshuis te maken, maakten voor ons één ding duidelijk: de afsplitsers moesten het heft in eigen hand gaan nemen.

De afsplitsers

Wij, Helga Helders-de Bruin, Marianne van der Putte-Verhoeven, Stephen Philippi-Maas, spoedig versterkt door Riny van Eerd en Hub Rutijna, besloten samen verder te gaan met een eigen partij om uw belangen beter te kunnen behartigen.

Aansluiten bij een landelijke vertegenwoordiging in de raad was hierbij voor ons geen optie mede omdat wij ons niet willen laten beperken door bestaande  partijprogramma’s.

Met de restricties vanuit het Rijk, waarmee we uiteraard te maken hebben, proberen we zo goed mogelijk op te komen voor datgene wat belangrijk is voor onze kiezers.

We zijn wars van politieke spelletjes en willen zoveel mogelijk vanuit ons hart meedenken; uiteraard binnen de mogelijkheden die er zijn.

Wel proberen we over onze schaduw heen te stappen en zoveel mogelijk samen te werken met de overige fracties in Son en Breugel.

Daarbij nemen we onze controlerende rol heel serieus, wat eventueel tot frictie kan leiden met andere partijen.

We gaan dat niet uit de weg.

We willen zichtbaar en makkelijk benaderbaar zijn voor u als onze dorpsgenoot.

Met de inzet van de fijne mensen die ons omringen en de samenwerking en hulp die we ondervinden van een aantal andere raadsleden, zijn wij ervan overtuigd dat we op deze manier meer kunnen bereiken.

Wij zijn er tenslotte VOOR U!

Actueel

Volg ons laatste nieuws via onze facebook pagina.

VOOR U! houdt eerste Algemene Ledenvergadering

Vanaf het moment dat de dames Helga Helders-de Bruin en Marianne van der Putte-Verhoeven samen een politieke partij hebben opgericht, ondervinden zij al steun van mensen uit hun directe omgeving en uit het dorp. De fractie werd vrijwel meteen uitgebreid met Stephen Philippi-Maas en Riny van Eerd en niet lang daarna werd een bestuur samengesteld met als voorzitter Kees Breel, secretaris Aniek van der Putte en penningmeester/ledenadministratie Roy Beekink. De achterban liet ook niet lang op zich wachten en telt inmiddels al 15 leden. Ook de website, opgezet met veel aandacht door sympathisant Michel, werd voor het eerst op deze avond gepresenteerd www.vooru-sonenbreugel.nl

Door corona was het niet mogelijk om eerder live te vergaderen, vandaar nu de eerste ALV met niet alleen belangstelling door de achterban, ook politiek geïnteresseerden maakten gebruik van deze uitnodiging. De vergadering, die werd gehouden in De Bongerd, begon met een voorstelrondje en benoeming van de speerpunten waar de partij voor staat en na de pauze werd input gevraagd van de aanwezigen. Als men de website bekijkt ziet men veel kernpunten waar de partij zich voor inzet en wil gaan inzetten. Toch bleek maar weer hoe belangrijk het is contact te houden met een achterban, want hoewel de partij veel punten had benoemd op de website, ook de achterban kwam met goede onderbouwde aandachtspunten waar de partij zich zeker sterk voor gaat maken: meer veiligheid op risicovolle kruisingen in het dorp (bij drukte worden fietsers over het hoofd gezien) ook de straat door het dorp moet voor fietsers veiliger worden. Op toegangswegen naar het dorp fiets men veilig (Nijnsel en Eindhoven brede fietspaden los van het autoverkeer), maar eenmaal in ons dorp ben je overgeleverd aan risico’s. Vooral in de spits fietst veel jeugd naar en van school met gevaar voor eigen leven!

VOOR U! is al vanaf de oprichting bezig het college te overtuigen de gladde stoepranden in het centrum weg te halen dan wel op te ruwen, maar staat ook in deze achter de gedachte van de achterban dat een kwetsbaar mensenleven boven kosten moet gaan. Gevaarlijke knelpunten voor fietsers en voetgangers wordt daarom ook opgenomen in het programma van de partij. Verder kwam naar voren dat voor de achterban de Omgevingsvisie (momenteel vaak op de agenda van de gemeenteraad) niet echt helder is en waarschijnlijk daarom ook niet de belangstelling heeft van de jongvolwassenen. Juist voor deze groep is deze visie zo belangrijk omdat juist zij in de toekomst hiermee te maken krijgt aangezien deze wet voor de komende 30 jaar gaat gelden.

Na een vruchtbare en succesvolle vergadering werd die afgesloten door de voorzitter om 22.00 uur, het tijdstip waarop ook de Bongerd moet sluiten vanwege de coronaregels. Het napraatborreltje in de foyer kon daarom helaas niet doorgaan, maar houden de leden beslist te goed bij een volgende bijeenkomst.

Over ons

Maak kennis met onze leden.

Kees Breel (voorzitter)

Geboren in (prov.) Zeeland, civiele opleiding, na de Oosterschelde stormvloedkering bouw vertrokken voor 5 jaar naar het Midden Oosten. Na terugkomst (1987) in Son en Breugel komen wonen. Met een onderbreking van een paar jaar in Australië, dus al 34 jaar hier woonachtig.

Met een lieve partner, 3 kinderen en 2 kleinkinderen…mag u mij gerust een rijk man noemen!

Als voorzitter van VOOR U! geef ik leiding aan een partij die waarde hecht aan open en eerlijke communicatie, met respect voor iedereen. Ik behartig het belang van de inwoners van Son en Breugel oprecht door te luisteren naar onze leden en regelmatige ledenvergaderingen te houden, waarin de koers van de partij door de leden wordt bepaald.

Aniek van der Putte (secretaris)

Ik ben geboren in Son en Breugel en ben, na jaren woonachtig te zijn geweest in verschillende steden, weer terug in dit mooie dorp. Ik ben moeder van 2 kinderen en heb een lieve vriend. In mijn vrije tijd houd ik van gezelligheid met vrienden en familie. Ook kan ik heel erg genieten van boeken lezen, (steden)reizen, een speciaal biertje en tennissen.

Sinds 2002 ben ik werkzaam voor diverse gemeenten gericht op het Sociaal Domein. Momenteel ben ik werkzaam voor de gemeente ‘s Hertogenbosch in de functie van Operationeel Teammanager. Ik houd me hierin vooral bezig met het aansturen van het team, samenwerkingsverbanden en beleidszaken.

Als secretaris in het bestuur van VOOR U! ondersteun ik deze partij. Ik wil me graag inzetten voor een toegankelijk en een groen centrum in Son, met ontmoetingsplekken voor zowel jeugd als ouderen. Ik hoop dat ook Breugel binnenkort echt zal gaan bruisen. Verder ben ik voorstander van betaalbare woningen voor jong volwassenen, alleenstaanden en alleenstaande ouders.

Roy Beekink (Penningmeester / ledenadministratie)

Ik ben geboren in ’s-Gravenhage. Sinds 2008 ben ik weduwnaar en heb al 13 jaar een relatie met mijn huidige partner in dit dorp. Ik heb jaren voor de overheid gewerkt en ben in 2005 met vroegpensioen gegaan.

Echter stil zitten was niets voor mij, het is daarom dat ik een eenmanszaak heb opgericht. Via relaties heb ik tot 2018 in diverse projecten o.a. bij een particuliere bedrijf, gemeente en een woningbouwvereniging de bouwbegeleiding uitgevoerd.

In de krant van Son en Breugel lees ik met veel aandacht de journalistieke verslagen van de raad en het college en de vele reacties daarop. Aangezien ik ook financieel geschoold ben, is mij gevraagd om het penningmeesterschap en de ledenadministratie op me te nemen. Een mooie functie mede om de politiek van dichtbij mee te maken.

Helga Helders (fractievoorzitter/raadslid)

Geboren en getogen in Son en Breugel en na enige tussenpozen terug op het honk.

Van kinds af aan betrokken bij sport, verenigingen en het vrijwilligersleven binnen onze mooie gemeente,  evenals mijn gezinsleden Frits, Wouter en Kris.

Inmiddels ook met veel plezier oppasoma voor onze 5 kleinkinderen.

Daardoor in grote mate bekend met het wel en wee in onze gemeenschap, wat er leeft zowel bij jong als oud.

Ik zet me met volle overtuiging in voor onze inwoners en ben makkelijk benaderbaar.

Mijn motto: politiek is niet gemakkelijk maar als je luistert naar je hart en kijkt naar de mogelijkheden, kun je je dienstbaar maken voor je dorp.

Ik doe het VOOR U!

Marianne van der Putte (raadslid/commissielid grondgebiedzaken)

Ik ben geboren en getogen in Son en Breugel, getrouwd met Ben en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Mijn hobby’s zijn wandelen en fietsen, maar ook mag ik graag wegduiken in een boek. Met vriendinnen maak ik vaak treinuitstapjes voor NS-wandelingen of breng een bezoek aan mooie steden.

Al vele jaren ben ik lid van verschillende verenigingen in ons dorp en zet me daar in als bestuurslid maar ook voor andere diensten. Ook op Berkenstaete ben ik vrijwilliger en mede door al deze verbindingen weet ik wat er leeft onder onze inwoners en kan er daardoor zijn VOOR U!

Stephen Philippi – Maas (burgerraadslid commissie burgerzaken)

Geboren en getogen  in ons mooie Son en Breugel woon ik hier nog steeds graag met mijn man Ton. Ik ben goed op de hoogte van het wel en wee in ons mooie dorp en weet wat er leeft bij zowel onze jongeren als oudere inwoners.

Ik ben Psychiatrisch Verpleegkundige en teamleider en werk voor GGzE Eindhoven en de Kempen. Met mijn jarenlange ervaring binnen de zorg denk ik iets wezenlijks te kunnen betekenen voor onze inwoners. Ik zet mij dan ook graag in voor onze gemeenschap.

Ook ik doe het VOOR U!

Riny van Eerd (burgerraadslid commissie algemene zaken)

Ik ben ook geboren en getogen in Son en Breugel en getrouwd met Elly. We hebben 2 kinderen.

Ik ben ongeveer 20 jaar actief als vrijwilliger bij VV SBC (bestuurlijk, begeleiding/coach en nevenactiviteiten). Mijn favoriete sport is uiteraard voetbal.

Sinds kort ben ik met pensioen gegaan en heb nu alle tijd om me in te zetten voor ons dorp.

Met veel plezier doe ik dat voor U!

Kernpunten

Wat willen wij?

1. Echte participatie door leden (onze inwoners) en open en eerlijke communicatie zowel in- als extern

Door het regelmatig houden van algemene ledenvergaderingen (iedere 6 maanden) waarin ieder lid voorstellen…

Lees meer

2. Behoud van bestaand groen alsmede een sterke groenimpuls voor ons centrum

Dit is een van de kwaliteiten van ons dorp. Regelmatig horen we van nieuwe inwoners hoe zij het…

Lees meer

3. Goede infrastructuur: veilige stoepen en wegen

De granieten stoepranden moeten vervangen worden door betonnen exemplaren, maar ook de gevaarlijke…

Lees meer

4. Betaalbare huisvesting. Zowel voor jongeren als (alleenstaande) ouderen

Met de overspannen woningmarkt is een eigen huis voor jongeren en alleenstaanden een…

Lees meer

5. Sociale zorg voor alle kwetsbare groepen

Helaas hebben we mede door de huidige crisis steeds meer te maken met mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn…

Lees meer

6. Warm hart voor het verenigingsleven en dorpse evenementen

Het belang van verbinding die ontstaat door deelname aan clubs, verenigingen en evenementen telt voor ons zwaar…

Lees meer

7. Verbinding zoeken met lokale ondernemers en kennis, ervaring en aanbestedingen zoveel mogelijk uit eigen dorp

Om ons dorp gezellig en leefbaar te houden moeten we zoveel mogelijk diensten afnemen…

Lees meer

8. Inzet op lokaal gezondheidsbeleid

Dat gezondheid het allerbelangrijkste is voor een ieder mag duidelijk zijn….

Lees meer

9. Zoveel mogelijk samenwerking tussen verenigingen

Verenigingen kunnen elkaar aanvullen en versterken door samen te werken…

Lees meer

10. Behoud van buurt/wijkvoorzieningen zoals Braecklant en De Boerderij

Wijkvoorzieningen in stand houden staat voor ons buiten kijf…

Lees meer

11. Sport faciliteren door betaalbare accommodaties

Dat wordt al gedaan en dat willen we zeer zeker in stand houden omdat  het belang van…

Lees meer

12. Behoud Vestzaktheater en andere beeldbepalende gebouwen in zijn huidige vorm

Het liefst hadden we gezien dat er geïnvesteerd was in het Vestzak om hier het dorpshuis te…

Lees meer

13. Jeugd /jongeren raad

We hebben al een jeugdraad de begeleid wordt door o.a. een aantal raadsleden…

Lees meer

14. Geen windmolens en zonnepanelenvelden in het buitengebied van ons dorp

Wij begrijpen dat we op zoek moeten naar duurzame energiebronnen…

Lees meer

15. Een zelfstandig dorp blijven

Wij zijn een rijke gemeente (Ekkersrijt) en kunnen makkelijk zelfstandig blijven. Dus niet bij..

Lees meer

16. En als laatste maar zeker niet het minst belangrijke : BREUGEL MOET EINDELIJK GAAN BRUISEN!

De aanzet is door het huidige college gemaakt maar wij willen er alert op blijven dat het ook…

Lees meer

Lid of donateur worden?

Aanmeldformulier voor de gemeentelijke partij VOOR U! in Son en Breugel.

De politieke partij VOOR U! staat voor meer transparantie en openlijke communicatie van de politiek in ons Dorp Son en Breugel.

Wij zijn een nieuwe partij, opgericht in november 2020 en zijn op zoek naar nieuwe leden of ondersteunende donateurs, die ons streven willen bijstaan.

Het lidmaatschap van onze partij bedraagt € 25,- op jaarbasis en kan overgeschreven worden op

onze bankrekening  NL38 INGB 0009 131 595 t.n.v. Voor U!, onder vermelding van lid of donateur.

Ter bescherming van bovenstaande persoonsgegevens zullen wij de Algemene verordening

gegevensbescherming AVP in acht nemen.

Het bericht is verzonden
Er is een probleem opgetreden

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nog niet bekend.

Contact

Voel jij je aangesproken en wil je ons team komen versterken of eerst eens een vergadering bijwonen?

Neem dan vrijblijvend contact op met:

info@vooru-sonenbreugel.nl

Vermeld dan aub je naam, adres, telefoonnummer en je geboortedatum

Ook kun je ons ondersteunen met een vrijwillige bijdrage van € 25,00 per jaar op rekeningnummer:

NL38INGB0009131595 ten name van VOOR U, Son en Breugel

Go to Top